Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.bikeshift.com en op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Bikeshift aangeboden via de website www.bikeshift.com.
Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en bij deze uitgesloten.
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

1. Definities
Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden van Bikeshift gedeponeerd bij de KVK onder dossiernummer 84369795. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.bikeshift.com.
Opdrachtgever: De privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die met Bikeshift een Overeenkomst aangaat.
Werkzoekende: Iedere natuurlijke persoon die gegevens heeft achtergelaten op www.bikeshift.com, of op een andere manier is opgenomen in de database van Bikeshift, en beschikbaar is voor werk.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Bikeshift en Opdrachtgever voor het werven van en tewerkstellen van tijdelijk of vast personeel.
Smart Services: Het payrollbedrijf welke zorg zal dragen voor de uitbetaling van het salaris. De werkzoekende zal tevens met het payrollbedrijf een arbeidscontract afsluiten.
Bikeshift B.V. h.o.d.n Bikeshift: Bikeshift, gevestigd op de Zeestraat 66, 2518 AC, te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 84369795.

2. Plaatsen van vacature bij Bikeshift

2.1 Opdrachtgever kan op www.bikeshift.com een vacature laten plaatsen door contact op te nemen met Bikeshift. Er zullen geen rechtstreekse contactgegevens van Opdrachtgever geplaatst worden op www.bikeshift.com.
2.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opgeven van juiste en volledige gegevens. De contactgegevens van Opdrachtgever zelf worden niet aan de bij Bikeshift ingeschreven Werkzoekenden getoond. Bikeshift controleert de opgegeven vacature op geschiktheid en is te allen tijde vrij om deze af te wijzen bij bewezen ongeschiktheid.
2.3 Na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Bikeshift en Opdrachtgever is Bikeshift gerechtigd om de handelsnaam en logo van Opdrachtgever op www.bikeshift.com te plaatsen ter referentie.

3. Matchen door Bikeshift
3.1 Na plaatsing van een vacature door Opdrachtgever kunnen de bij Bikeshift ingeschreven Werkzoekenden reageren op de geplaatste vacature. Bikeshift screent deze reacties eerst op geschiktheid, alvorens ze door te sturen naar Opdrachtgever.
3.2 Bikeshift bemiddelt actief in het matchen van Werkzoekenden met een geplaatste vacature, maar garandeert niet dat een match plaatsvindt, of dat een match er toe leidt dat een Werkzoekende bij de Opdrachtgever werkzaamheden zal gaan verrichten.
3.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor verificatie van de door een Werkzoekende opgegeven informatie.
3.4 Bikeshift zal zorgdragen voor het rooster, de werving en trainingen.
3.5 De verdere vervulling van de vacature, waaronder payrolling, vindt niet via Bikeshift plaats.
3.6 Er komt geen (arbeids-) overeenkomst tot stand tussen Bikeshift en de Werkzoekende. De (arbeids-) overeenkomst zal tot stand komen tussen de Werkzoekende en het Payrollbedrijf.
3.7 Bikeshift is niet de werkgever, Bikeshift verzorgt de werving en selectie voor de opdrachtgever, houdt de gewerkte uren bij en zorgt voor de facturatie. Uitbetaling wordt door het Payroll bedrijf verzorgt.

4. Betaling
4.1 Betaling zal plaatsvinden op de door Bikeshift aangegeven wijze en op basis van de door Bikeshift opgestelde tarieven.
4.2 Uitsluitend betaling aan Bikeshift werkt bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan een Werkzoekende of andere derde, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Bikeshift en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
4.3 Reclame en/of restitutie van reeds betaalde of verschuldigde bedragen voor geplaatste vacatures is niet mogelijk.
4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de facturen van Bikeshift binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.
4.5 Bij te late betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% van de hoofdsom per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Van te late betaling is sprake op de dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is vanaf die datum van rechtswege in verzuim.
4.6 Betwisting van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk plaats te vinden, onder nauwkeurige opgaaf van redenen. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever overigens niet van zijn betaalverplichting.
4.7 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.4 opgegeven betalingstermijn aan zijn betaalverplichting voldoet, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever verplicht is tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Bikeshift heeft moeten maken ter voldoening van de vordering. De vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente en BTW, met een minimum van € 300,00 per vordering, tenzij Bikeshift aantoonbaar meer kosten heeft moeten maken.
4.8 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare terugvordering of een grond tot opschorting heeft.

5. Aansprakelijkheid Bikeshift
5.1 Bikeshift aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de informatie aangeboden op www.bikeshift.com en/of de nakoming van een Overeenkomst, voor welke schade dan ook en ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
5.2 Indien toch vastgesteld moet worden dat Bikeshift aansprakelijk is voor enig geleden schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, wordt de schadevergoeding beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
5.3 Aansprakelijkheid van Bikeshift voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
5.4 Bikeshift zal nooit aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een bedrag hoger dan de door Bikeshift afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren.

6. Overmacht
6.1 Bikeshift zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien er sprake is van overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan, ‘een buiten de macht van Bikeshift liggende omstandigheid’. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen omtrent overmacht van toepassing.
6.3 Indien er van overmacht sprake is, mag Bikeshift de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, dan wel geheel of gedeeltelijk opschorten, zonder dat daarvoor enige schadeloosstelling verplicht wordt gesteld.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 De Opdrachtgever, die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Bikeshift, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
7.2 Artikel 7.1 laat onverlet dat Bikeshift andere vorderingen kan indienen, zoals het inroepen van ontbinding.
7.3 Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

8. Vrijwaring
8.1 Opdrachtgever vrijwaart Bikeshift en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen (zoals haar werknemers, bestuurders en adviseurs) tegen elke rechtsvordering van derden die gebaseerd is op de uitvoering van de Overeenkomst of de verlening van andere diensten door Bikeshift aan de Opdrachtgever, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten.
8.2 Indien Bikeshift desondanks door zo een derde aansprakelijk wordt gesteld en Bikeshift in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, dan heeft Bikeshift voor het gehele, alsdan door haar voldane bedrag, regres op de Opdrachtgever.

9. Privacy
9.1 Opdrachtgever stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Bikeshift zoals neergelegd in het Privacybeleid van Bikeshift, in te zien op www.bikeshift.com/be/pricacyverklaring.html, en dat door middel van referentie deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van www.bikeshift.com, waaronder begrepen de daar toegankelijke database, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bikeshift, geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

10. Geheimhouding
10.1 Opdrachtgever zal geen vertrouwelijke informatie van of over Bikeshift, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen, verstrekken aan derden, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren.
10.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In het bijzonder geldt als aan Opdrachtgever verstrekte informatie van en over de bij Bikeshift ingeschreven Werkzoekenden.

11. Concurrentiebeding
11.1 De Opdrachtgever verbindt zich geen, door Bikeshift voorgestelde, dan wel ingeschakelde Werkzoekenden, in dienst te nemen of deze anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.
11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om rechtsreeks met de Werkzoekende een (arbeids-) overeenkomst aan te gaan, gedurende twee jaar na het ontbinden van de overeenkomst.
11.3 Indien Opdrachtgever voornemens is een rechtstreekse (arbeids-) overeenkomst aan te gaan met een reeds te werk gestelde Werkzoekende dient zij Bikeshift hiervan op de hoogte te stellen. Eventueel door middel van een afkoopsom zal Bikeshift, al dan niet, toestemming verlenen.
12. Boetebeding
12.1 Indien er sprake is van een schending van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder een schending van artikel 11, zal Opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van € 500,00 per Werkzoekende per dag dat de overeenkomst voortduurt.
13. Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 Op elke offerte c.q. overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen Bikeshift en Opdrachtgever zijn
ontstaan of mochten ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Niettemin heeft Bikeshift het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Slotbepaling
14.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn, of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
14.2 Indien de Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen zal Bikeshift Opdrachtgever hierover berichten voordat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.