Nederland

Algemene voorwaarden

1. Definities en werkingssfeer

  • Algemene voorwaarden: Deze set van algemene voorwaarden.
    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Bikeshift en Opdrachtgever. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Bikeshift uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien door Bikeshift bevestigd of met Bikeshift schriftelijk overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.
  • Bikeshift: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bikeshift Nederland B.V., statutair gevestigd te ’s‑Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84369795.
  • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Bikeshift een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie Bikeshift een aanbieding doet.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Bikeshift en Opdrachtgever tot het werven van tijdelijk of vast personeel en op grond waarvan vervolgens Bikeshift op verzoek van Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een Werkzoekende die vervolgens door Bikeshift exclusief ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten tegen betaling van het tarief.
  • Werknemer: Iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Bikeshift bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld.
  • Werkzoekende: Iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Bikeshift te werk wil worden gesteld.


2. Plaatsen van vacature bij Bikeshift
2.1 Na het sluiten van een daartoe strekkende Overeenkomst tussen Bikeshift en Opdrachtgever kan Opdrachtgever bij Bikeshift de wensen van de openstaande vacatures delen met gebruikmaking van de door Bikeshift daartoe ter beschikking gestelde technologische hulpmiddelen, zoals een internetportal.
2.2 Opdrachtgever deelt de wensen betreft het gewenste profiel aan bij Bikeshift door middel van een intake gesprek alsmede het ‘inlenersformulier’. Opdrachtgever is bij het plaatsen van een vacature verantwoordelijk voor het opgeven van juiste en volledige gegevens aan Bikeshift. Bikeshift controleert de opgegeven vacature op geschiktheid en is te allen tijde vrij om deze af te wijzen bij bewezen ongeschiktheid.
2.3 De contactgegevens van Opdrachtgever zelf worden niet aan de bij Bikeshift ingeschreven Werkzoekenden getoond. Bikeshift is vrij de naam van de Opdrachtgever te publiceren bij de werving.


3. Werving en selectie door Bikeshift
3.1 Na plaatsing van een vacature door Opdrachtgever bij Bikeshift, zal Bikeshift zich zoveel als dat binnen haar mogelijkheden ligt, zorgdragen voor het werven en selecteren van Werkzoekenden ter vervulling van de vacature ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgeoefende werkzaamheden.
3.2 De wijze waarop Bikeshift invulling geeft aan de in lid 1 bedoelde werving en selectie, ligt nadrukkelijk binnen de expertise van Bikeshift en Bikeshift draagt alle met die werving en selectie gepaard gaande kosten. Mocht één der partijen daartoe aanleiding zien, dan zal het proces van werving en selectie nader worden vastgelegd in een door partijen op te stellen document, dat vervolgens als bijlage aan deze overeenkomst zal worden gehecht.
3.3 Na de werving en selectie door Bikeshift wordt een Werkzoekende door Bikeshift aan Opdrachtgever voorgedragen voor een sollicitatiegesprek/proefdag bij Opdrachtgever zelf. Bikeshift zorgt dat er voor de proefdag een contract aan de Werkzoekende is aangeboden zodat deze ten tijde van de proefdag verzekerd is. Onmiddellijk bij aanvang van de proefdag dient Opdrachtgever aan de Werkzoekende een veiligheidsinstructie geven en de verplichte ID‑check uitvoeren. Deze proefdag moet ook altijd aan de Werkzoekende worden uitbetaald, ook indien de Werkzoekende de proefdag niet voldoende afrondt. Opdrachtgever zal voor die proefdag aan Bikeshift het overeengekomen tarief betalen.
3.4 Onmiddellijk na afloop van dat sollicitatiegesprek/proefdag zal Opdrachtgever aan Bikeshift berichten of de Werkzoekende al dan niet in aanmerking komt voor in dienst name.
3.5 Indien Opdrachtgever aan Bikeshift laat weten dat een Werkzoekende in aanmerking komt voor in dienst name, zal Bikeshift de Werkzoekende toevoegen aan de pool/systemen. Vanaf dat moment wordt de Werkzoekende verder Werknemer.
3.6 Eerst indien en zodra alle formaliteiten tussen de Werknemer en Bikeshift zijn afgerond en de Werknemer bij Bikeshift is ingeschreven, kan de Werknemer door Bikeshift voor Opdrachtgever worden ingezet, dit onder meer met het oog op het verzekerd zijn van Werknemer.


4. Arbeidsvoorwaarden Werknemers
4.1 Bikeshift zal bij het contracteren van Werknemers te werk gaan aan de hand van de daartoe door Opdrachtgever te verstrekken instructies, waaronder de door Opdrachtgever voorgeschreven contracten, salarissen en overige voor Werknemers geldende afspraken. Deze afspraken zullen in het ‘inlenersformulier’ worden vastgelegd.
4.2 De arbeidsovereenkomsten tussen Bikeshift en de Werknemers dienen te worden beschouwd als uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW, waarbij Opdrachtgever dient te worden beschouwd als "derde" in de zin van dat artikel. Opdrachtgever fungeert daarmee als materieel werkgever en Bikeshift als formeel werkgever.
4.3 Opdrachtgever zal erop toezien dat bij het inroosteren van Werknemers de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd, terwijl Opdrachtgever tevens verantwoordelijk is voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Ook overigens zal Opdrachtgever de geldende Wet‑ en regelgeving welke op haar als materieel werkgever rust in acht nemen.
4.4 Bikeshift is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade welke door een Werknemer wordt veroorzaakt bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Bikeshift voor eventuele aanspraken door derden van door een Werknemer bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden veroorzaakte schade, behoudens en voor zoveel de oorzaak van de schade waarop de aansprakelijkheid berust het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Werknemer.
4.5 Opdrachtgever vrijwaart Bikeshift voor schade die een Werknemer lijdt in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor Opdrachtgever.
4.6 Indien een Werknemer tijdens het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever schade lijdt aan bijvoorbeeld telefoon, kleding en/of ander materieel, dient Opdrachtgever die schade (behoudens opzet of grove schuld van de Werknemer) aan de Werknemer te vergoeden.
4.7 Opdrachtgever zal met het oog op het in de voorgaande leden bepaalde, een voldoende (aansprakelijkheids‑)verzekering sluiten die dekking geeft voor zowel door een Werknemer aan derden veroorzaakte schade als door een Werknemer in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor Opdrachtgever geleden schade. Op verzoek van Bikeshift verstrekt Opdrachtgever haar een bewijs van de verzekering.
4.8 (Verkeers‑)boetes die Werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden krijgt (bijvoorbeeld voor het rijden door rood licht), komen in beginsel voor rekening van Werknemer zelf, tenzij  deze boete zijn oorzaak vindt in het niet naar behoren functioneren van het door Opdrachtgever aan Werknemer ter beschikking gestelde materieel (bijvoorbeeld niet werkende verlichting, kapotte telefoonhouder) of het gevolg is van een door Opdrachtgever aan Werknemer gegeven dringende opdracht, in welk geval Opdrachtgever de boete aan de Werknemer zal vergoeden.
4.9 Kosten in verband met het werken door Werknemer voor Opdrachtgever (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, kosten van kleding en materiaal/fietsen en eigen‑risico verzekerde) zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever en kunnen telkens indien daartoe aanleiding is door Bikeshift aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.10 Indien en voor zover Opdrachtgever aan een Werknemer bedrijfsmiddelen ter beschikking stelt (zoals bijvoorbeeld een fiets, helm of jas), dient Opdrachtgever daartoe zelf op het moment van ter beschikking stellen een overeenkomst met de Werknemer te sluiten. Bikeshift is nimmer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan of vermissing van dergelijke bedrijfsmiddelen.


5. Inroosteren
5.1 Indien overeengekomen doet Bikeshift via haar eigen daartoe strekkende media (waaronder haar eigen App) opgaaf van haar actuele uitvraag naar Werknemers. De Werknemers op hun beurt geven via die media zelf hun beschikbaarheid aan Bikeshift op.
5.2 In geval van extra uitvraag van Werknemers door Opdrachtgever zal Bikeshift zich inspannen om Opdrachtgever ter zake die extra uitvraag behulpzaam te zijn. Dit leidt echter nimmer tot een resultaatsverbintenis voor Bikeshift.
5.3 Bikeshift is nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van niet of niet‑tijdig verschijnen van een Werknemer tijdens een dienst.
5.4 Bikeshift heeft geen resultaats‑ doch slechts een inspanningsverplichting ter zake het leveren van uren.


6. Leiding en toezicht door Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen personeel gehouden is. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Opdrachtgever is verplicht de bij haar werkzame Werknemers gelijke toegang te verlenen tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in haar onderneming (met name kantine‑, kinderopvang‑ en vervoersfaciliteiten), als de werknemers, die in dienst van haar onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies.
6.2 Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door Opdrachtgever aan Bikshift te worden gemeld.
6.3 Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bikeshift uitdrukkelijk verboden Werknemer op haar beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten. Onder een derde wordt mede verstaan een (rechts‑)persoon, waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
6.4 Opdrachtgever kan de Werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Overeenkomst bepaalde, indien zowel Bikeshift als de Werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
6.5 Opdrachtgever zal de Werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel Bikeshift als de Werknemer niet te werk stellen buiten Nederland.


7. Inschakelen derden
7.1 Indien en voor zoveel Bikeshift en behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelt (zoals bijvoorbeeld een extern payrolling‑bedrijf), is Bikeshift nimmer verantwoordelijk voor de uitvoering door die derde(n) van de aan die derde uitbestede werkzaamheden en/of aansprakelijk voor door de Opdrachtgever als gevolg van de uitvoering door die derde(n) geleden schade.


8. Betaling

8.1 Alle uit hoofde van een Overeenkomst door Opdrachtgever aan Bikeshift verschuldigde bedragen zullen worden vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde BTW.
8.2 Betaling van door Bikeshift aan opdrachtgever verzonden facturen zal telkens moeten plaatsvinden op de door Bikeshift aangegeven wijze, op basis van de door Bikeshift opgestelde tarieven en (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen) binnen uiterlijk 15 werkdagen na factuurdatum.
8.3 Uitsluitend betaling aan Bikeshift werkt bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan een Werknemer of andere derde, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Bikeshift en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
8.4  Reclame over en/of restitutie van reeds betaalde of verschuldigde bedragen voor geplaatste vacatures is niet mogelijk.
8.5 Bij te late betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% van de hoofdsom per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Van te late betaling is sprake indien het gehele factuur bedrag niet op de dag na het verstrijken van de betalingstermijn op de door Bikeshift aangegeven wijze is voldaan. Opdrachtgever is vanaf die datum van rechtswege en derhalve zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is in verzuim.
8.6 Betwisting van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk plaats te vinden, onder nauwkeurige opgaaf van redenen. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van haar betaalverplichting.
8.7 Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn aan haar betaalverplichting voldoet, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever verplicht is tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Bikeshift heeft moeten maken ter voldoening van de vordering. De vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente en BTW, met een minimum van € 300,= per vordering, tenzij Bikeshift aantoonbaar meer kosten heeft moeten maken.
8.8 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare terugvordering of een grond tot opschorting heeft.

9.Tariefsaanpassing
9.1
Bikeshift is gerechtigd haar tarieven jaarlijks in week 1 aan te passen. Daarnaast is Bikeshift gerechtigd de opdrachtgebonden kosten tussentijds te verhogen, indien die kosten zijn gestegen.


10. Aansprakelijkheid Bikeshift
10.1 Bikeshift is nimmer aansprakelijk in verband met de informatie die wordt aangeboden via haar Social Media en/of vanwege het niet of niet correct nakomen van een Overeenkomst, voor welke schade dan ook en ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
10.2 Indien toch vastgesteld moet worden dat Bikeshift aansprakelijk is voor enigerlei geleden schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, dan wordt de schadevergoeding beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
10.3 Aansprakelijkheid van Bikeshift voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
10.4 Bikeshift zal nooit aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een bedrag hoger dan de door Bikeshift afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren.


11. Overmacht
11.1 Bikeshift zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien er sprake is van overmacht.
11.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, “een buiten de macht van Bikeshift liggende omstandigheid”. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen omtrent overmacht van toepassing.
11.3 Indien er van overmacht sprake is, mag Bikeshift de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, dan wel geheel of gedeeltelijk opschorten, zonder dat daarvoor enige schadeloosstelling verplicht wordt gesteld.


12. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
12.1 Opdrachtgever, die de verplichtingen die voor haar uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Bikeshift, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
12.2 Artikel 11.2 laat onverlet dat Bikeshift naast haar recht op schadevergoeding ook andere vorderingen tegen Opdrachtgever kan indienen, zoals het inroepen van nietigheid en/of ontbinding.
12.3 Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.


13. Vrijwaring
13.1 Opdrachtgever vrijwaart Bikeshift en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen (zoals haar werknemers, bestuurders en adviseurs) tegen elke rechtsvordering van derden die gebaseerd is op de uitvoering van de Overeenkomst of de verlening van andere diensten door Bikeshift aan de Opdrachtgever, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten.
13.2 Indien Bikeshift desondanks door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Bikeshift in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, dan heeft Bikeshift voor het gehele, alsdan door haar voldane bedrag, regres op de Opdrachtgever.


Preferred Supplier, beeldmerk en merknaam
14.1 Bikeshift heeft het recht zich gedurende de looptijd van een Overeenkomst extern te afficheren als "(Preferred) Supplier van [Opdrachtgever]" en daarbij het beeldmerk en de (merk‑)naam van Opdrachtgever te gebruiken.
14.2 Onmiddellijk na het tot stand komen van Overeenkomst zal Opdrachtgever een persbericht (inclusief illustratief beeldmateriaal met tekenbevoegde) doen uitgaan, waarin wordt bevestigd dat Bikeshift “(Preferred) Supplier” van Opdrachtgever is geworden.


15. Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb)
15.1
Partijen erkennen over en weer dat hun manier van werken dient te worden beschouwd als bedrijfsgeheim (“waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie die niet openbaar is gemaakt en is bedoeld om vertrouwelijk te blijven” oftewel “know‑how”) in de zin van we Wet bescherming bedrijfsgeheimen. 
15.2 Partijen verklaren over en weer dat zij gedurende een periode van 2 jaar na het einde van een Overeenkomst niet van elkaars bedrijfsgeheimen, waarvan zij in het kader van de uitvoering van die Overeenkomst kennis zullen nemen, gebruik zullen maken of deze openbaar zullen maken.


16. Privacy
16.1
Opdrachtgever stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Bikeshift zoals neergelegd in het Privacybeleid van Bikeshift, in te zien op www.bikeshift.com/nl/pricacyverklaring.html.


17. Geheimhouding
17.1 Opdrachtgever zal geen vertrouwelijke informatie van of over Bikeshift, diens activiteiten en relaties, die haar ter kennis is gekomen, verstrekken aan derden, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren.
17.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In het bijzonder geldt dit voor Opdrachtgever ten aanzien van aan haar verstrekte informatie van en over de bij Bikeshift ingeschreven Werknemers.


18. Beding van niet‑inhuren
18.1 Opdrachtgever zal een door Bikeshift aan haar voorgedragen Werkzoekende of een Werknemer die door tussenkomst van Bikeshift voor haar werkzaam is (geweest) gedurende een periode van zes (6) maanden nadat Bikeshift die Werkzoekende aan haar heeft voorgedragen of na de laatste datum waarop de Werknemer door tussenkomst van Bikeshift voor haar werkzaam is geweest niet zelf of door tussenkomst van een andere arbeidsbemiddelaar of een andere payroll‑organisatie (of hoe ook genaamd) voor zich werkzaam laten zijn.
18.2 Indien een Werkzoekende of Werknemer in strijd met het voorgaande lid wél binnen zes (6) maanden rechtstreeks of door tussenkomst van een derde voor Opdrachtgever werkzaam zou zijn, dan heeft Bikeshift recht op een vaste en niet voor matiging vatbare vergoeding van € 1.250,= per Werkzoekende c.q. Werknemer.
18.3 Dit artikel heeft nadrukkelijk nawerking, hetgeen inhoudt dat ook indien een Overeenkomst om welke reden of op welke wijze dan ook eindigt, dit artikel ook dan nog gedurende zes (6) maanden geldt.


19. Voorkoming van discriminatie
19.1 Opdrachtgever en Bikeshift zullen bij het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, in het bijzonder de opdracht tot terbeschikkingstelling van Werknemers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en Bikshift zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.


20. Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Bikeshift en overeenkomsten tussen Bikeshift en Opdrachtgever is enkel en alleen Nederlands recht van toepassing.
20.2 Mochten partijen onverhoopt geschil krijgen over de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst, dan zeggen zij elkaar reeds nu voor alsdan toe zich tot het uiterste te zullen inspannen om in onderling overleg tot een voor beide partijen passende oplossing van dat geschil te komen.
20.3 Indien partijen er niet in slagen een geschil onder onderling overleg op te lossen, dan zal zo'n geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s‑Gravenhage. Niettemin heeft Bikeshift het recht een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.


21. Slotbepalingen
21.1 Als enige bepaling uit een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden en zal (zullen) die ongeldige bepaling(en) worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) in overeenstemming met het doel en de strekking van de Overeenkomst en wel zodanig dat die nieuwe bepaling(en) zo min mogelijk afwijken van de ongeldige bepaling(en).
21.2 Een door partijen gesloten Overeenkomst (inclusief de bijbehorende préambule, Algemene Voorwaarden en bijlagen) beoogt telkens een vastlegging te zijn van alle afspraken die tussen partijen zijn gemaakt over de aangelegenheden waaraan in die overeenkomst wordt gerefereerd en treedt daarom in de plaats van alle eerdere overeenkomsten die tussen partijen over die aangelegenheden (mochten) zijn gesloten en daarover tussen partijen en/of hun adviseurs uitgewisselde correspondentie.
21.3 De kosten voor het opstellen van een Overeenkomst worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gedragen door Bikeshift.